Priser & Villkor

De priser som skickas eller mailas som offert enligt dina uppgifter är giltiga i 30 dagar från att du fått offerten och är inkl moms om inget annat anges.

Leverans till port i gatuplan inom Storstockholm (1 person)                 800:- inkl moms

Vi erbjuder för tillfället inga leveranser ut i landet med bilfrakt.

VILLKOR
Vi förbehåller oss alltid rätten att debitera ut ett förskott innan arbetet påbörjas.
Leveranstiden kan variera beroende på val och är unik för varje beställning.
Betalning ska ske kontant då möbeln hämtas eller levereras.
Eventuella klagomål ska lämnas skriftligt inom 8 dagar efter mottagen leverans.

GARANTIER

Garantier på material och arbete lämnas under ett år under förutsättning att;
möbeln behandlats på ett normalt sätt och inte utsatts för en behandling som den ej är avsedd till.
möbeln placerats inomhus i normal rumstemperatur om inget annat angetts
underhåll av möbeln sker enligt beskrivning på denna hemsida under länken Materialet.
Ingen ovarsam behandling som t.ex att kaffe, vin, stearin osv spills på möbeln.
möbeln inte placeras i direkt solljus vilket kan medföra en färgförändring på både trä och sten